Styrelsen i Panion Animal Health AB (publ) (“Panion” eller “Bolaget”) har, i enlighet med 25 kap 13 § aktiebolagslagen, tagit fram en kontrollbalansräkning som granskats av Bolagets revisor. Kontrollbalansräkningen utvisar att Bolagets eget kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet.

Med anledning av att styrelsen i Panion konstaterat att det funnits skäl att anta att Bolagets eget kapital understiger hälften av Bolagets registrerade aktiekapital, har styrelsen i enlighet med 25 kap 13 § aktiebolagslagen tagit fram en kontrollbalansräkning som granskats av Bolagets revisor. Kontrollbalansräkningen utvisar att Bolagets eget kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet.

Styrelsen har med anledning därav beslutat att snarast möjligt utfärda kallelse till en bolagsstämma som ska pröva om Bolaget ska gå i likvidation (första kontrollstämma). Kallelse till sådan extra bolagsstämma kommer publiceras inom kort.

Bolaget överväger för närvarande olika finansieringsalternativ. Styrelsen kommer att meddela marknaden om Bolagets finansieringsplaner när ny information finns att delge.

För mer information vänligen kontakta Anja Holm, CEO
Telefon: + 45-22 94 66 00
E-mail: anja.holm@panion-animalhealth.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Panion Animal Health AB ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom Anja Holms försorg för offentliggörande den 20 augusti 2019.