Panion Animal Health AB (publ) (”Panion Animal Health” eller ”Bolaget”) meddelar idag att bolaget, med stöd av stämmans bemyndigande, avser att genomföra en nyemission om cirka 7,7 miljoner aktier riktad till CombiGene AB (”Nyemissionen”). Det totala antalet aktier väntas uppgå till 32 600 745 efter Nyemissionen. Aktierna avses emitteras till en teckningskurs på 0,6577 kr, vilket innebär att Bolaget beräknas tillföras 5 093 454 kr före emissionskostnader.  Aktiekapitalet avses öka med 360 916,37 kr och det totala aktiekapitalet beräknas efter emissionen uppgå till 1 519 321,15 kr.

Styrelsen i Panion Animal Health AB har beslutat att avvika från företrädesrätten för att refinansiera en skuld till CombiGene AB.

Teckningskursen motsvarar värdet av CombiGene AB:s bud per aktie på Panion Animal Health AB. Styrelsen bedömer att teckningskursen och övriga emissionsvillkor är marknadsmässiga.

Emissionskostnaderna beräknas uppgå till mindre än 0,1 miljoner kr.

Nyemissionen förutsätter att Bolagets styrelse beslutar att emittera nya aktier med stöd av årsstämmans bemyndigande.

Panion Animal Health avser att offentliggöra resultatet av Nyemissionen genom ett pressmeddelande efter att styrelsen fattat sådant beslut.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Arne Ferstad (styrelseledamot)
Telefon: +447496526142
E-post: arne.ferstad@ankor-consultants.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Panion Animal Health ska offentliggöra enligt marknadsmissbruksförordningen. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 30 augusti 2019.

Om Panion Animal Health
Bolaget ska utveckla och kommersialisera genterapi för behandling av epilepsiliknande tillstånd hos hundar och andra djur, samt utveckla och kommersialisera andra veterinärmedicinska produkter och nya behandlingsformer som kan ge sjuka djur bättre livskvalitet.

VIKTIG INFORMATION
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller teckna, några värdepapper i Panion Animal Health i någon jurisdiktion, varken från Panion Animal Health eller från någon annan. Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA.

Pressrelease >>