Kommuniké från Panion Animal Health AB:s årsstämma (tillika andra kontrollstämma) den 27 mars 2020

Idag, den 27 mars 2020, höll Panion Animal Health AB (publ) sin årsstämma (tillika andra kontrollstämma) i Lund. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Utdelning

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ingen utdelning skulle lämnas för räkenskapsåret 2019.

Styrelse, revisor och arvode

Till styrelseledamöter omvaldes Arne Ferstad, Jan Nilsson och Lars Thunberg. Till styrelseordförande omvaldes Arne Ferstad. Stämman beslutade att arvode till styrelseledamöterna för tiden till nästa årsstämma inte ska utgå.

Till revisionsbolag valdes MAZARS SET Revisionsbyrå AB och Anders O Persson kommer att vara huvudansvarig revisor. Stämman beslutade att arvode ska utgå till revisorn enligt godkänd räkning.

Ansvarsfrihet

Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

Beslut att driva verksamheten vidare

Styrelsen i bolaget har per den 31 december 2019 upprättat en ny kontrollbalansräkning i enlighet med aktiebolagslagen. Kontrollbalansräkningen har granskats av bolagets revisorer som utfärdat ett yttrande därom daterat den 5 mars 2020. Kontrollbalansräkningen utvisar
att bolagets eget kapital är helt återställt. Med anledning därav beslutade stämman, i enlighet med styrelsens primära förslag, att bolaget ska fortsätta verksamheten.