Angående revisorns anmärkning i årsredovisning 2018

Revisorns kommentar
Styrelsen har i strid med aktiebolagslagens 17:e kapitel genomfört en otillåten värdeöverföring i form av att ett aktieägartillskott har återbetalats med 1 300 tkr. Bolagets, vid tidpunkten för återbetalningen, senast fastställda balansräkning utvisade ett fritt eget kapital på 41 tkr. Återbetalningen föregicks heller inte av ett beslut av bolagsstämman. Bolagsstämman har senare beslutat om återbetalning av aktieägartillskottet. Bolaget har inte åsamkats någon skada av förfarandet.

Landskrona, 2019-03-29
Anders Persson
Auktoriserad revisor

Med hänvisning till revisorns anmärkning av ett felaktigt hanterat aktieägartillskott vill vi göra följande uttalande.

“När felet uppmärksammades agerade vi omgående”.

– Vid nästkommande bolagsstämma togs beslut enligt reglerna för aktieägartillskott, beslutet verkställdes och har inte på något vis åsamkat bolaget och dess aktieägare någon skada.