Företrädesemission

Inbjudan till teckning av aktier i Panion Animal Health AB

Bakgrund

För ett litet Biotechbolag har Panion kommit långt i sin utvecklingsplan.
Panions utvecklingsplan baseras på 20 års vetenskaplig forskning. Panions licensavtal med CombiGene ger Panion tillgång till studier avseende säkerhets- och effektdata. CombiGene har i närtid publicerat framgångsrika studier om dosbedömning och långsiktig effektivitet. Panion har tillgång till data från två säkerhetsstudier hos hundar, den senaste studien slutfördes under sommaren 2018. De sista analyserna pågår fortfarande och Bolaget förväntar sig en slutrapport i slutet av fjärde kvartalet 2018. Delar av analyserna som ingår i slutrapporten har publicerats varpå dessa studier visar på ett bra utfall.

Panion har kommit långt i förberedelserna för den första effektstudien (Pilotstudie), denna studie planeras att genomföras på en stor djurklinik i Nordamerika. I dagsläget arbetar vi med planering, protokollskrivning, myndighetskontakter och med att säkerställa samarbetspartnern för denna studie.
På den regulatoriska sidan har Panion öppnat en INAD-fil med US-FDA, Panion hade ett mycket bra möte med FDA’s Center for Veterinary Medicine i oktober. I EU har Panion haft ett bra och informativt möte med Innovation Task Force i den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA). Båda myndigheterna är uppmuntrande, hjälpsamma och intresserade av den här nya tekniken för att behandla hundar med epilepsi. Bolaget samarbetar med både FDA och EMA så att forskning och utveckling överensstämmer med myndigheternas råd och rekommendationer vilket är väldigt viktigt då risker för bakslag, pga olika tolkningar av den kommande pilotstudien, kan minimeras.

Motiv för emissionen

Motivet för nyemission är att säkerställa den kommande pilotstudien i USA. Det finns i dagsläget olika alternativ att tillgå för den kommande finansieringen. Genom att erbjuda befintliga ägare möjlighet att vara med ger vi befintliga ägare samma villkor som eventuellt kommer erbjudas externa finansiärer.

Användning av emissionslikvid

Emissionslikviden ska användas enligt följande prioritering:
1) cirka 4 MSEK för slutförande av klinisk prövning på hundar med epilepsi i USA
2) cirka 1 MSEK för fortsatt produktutveckling och myndighetskoordinering
3) cirka 2,5 MSEK för genomförande av potentiella licensieringsprojekt

Villkor: Tre (3) teckningsrätter ger rätten att teckna en (1) ny aktie.
Teckningskurs: 1 SEK per aktie. Courtage utgår ej.
Teckningstid: 7 december 2018–21 december 2018
Avstämningsdag: 5 december 2018